Mô hình lớp


Mô hình Chất lượng cao: Học sinh học chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chuẩn kiến thức kỹ năng kết hợp chương trình bồi dưỡng, nâng cao của Nhà trường và tăng cường Tiếng Anh, hướng tới kỳ thi THPT Quốc gia Việt Nam và xét/thi tuyển vào đại học.

Mô hình Song ngữ Quốc tế: Học sinh học song song chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình Song ngữ Quốc tế Cambridge, hướng tới chứng chỉ, bằng cấp quốc tế song song với bằng tốt nghiệp THPT Quốc gia Việt Nam.