Tầm nhìn


Trường Tiểu học May - May Academy hoạt động theo mô hình chất lượng cao. Nhà trường hướng tới xây dựng một môi trường nhân văn, hiện đại, cập nhật các đổi mới trong chương trình và phương pháp giáo dục. Chương trình giáo dục cam kết đảm bảo cho học sinh được trang bị tốt nhất các giá trị, năng lực, ngôn ngữ nhằm khẳng định vị thế bản thân và sẵn sàng hội nhập.